top of page
illustration-of-florence-nightingale-holding-lamp_edited.jpg

Osrednje naloge:

 • promocija zdravja,

 • preprečevanje bolezni,

 • skrb za zdrave, obolele, invalidne ter umirajoče

MEDICINSKA SESTRA, ZDRAVSTVENI TEHNIK

(področje rehabilitacije)

Temeljna načela:

 • humanost

 • moralnost

 • etičnost

 • strokovnost

Osrednja vrednota:

SKRB ZA

SOČLOVEKA

Avtonomna in
sodelujoča skrb:

 • za posameznike vseh starosti,

 • za družine, skupine in skupnosti,

 • v vseh okoljih

Osrednji namen delovanja:

 PACIENT

Dodatne naloge:

 • zagovorništvo,

 • spodbujanje varnega okolja, 

 • izobraževanje, raziskovanje,

 • sodelovanje pri oblikovanju zdravstvene politike,

 • sodelovanje v obravnavi pacientov

NOSILCI NA PODROČJU ZDRAVSTVENE NEGE V REHABILITACIJI IN ZDRAVILIŠKI DEJAVNOSTI so diplomirane medicinske sestre, medicinske sestre in zdravstveni tehniki s tesnim sodelovanjem bolničarjev – negovalcev, ki opravljajo zdravstveno nego v skladu s svojimi kompetencami. Vsi zaposleni na področju zdravstvene nege v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti so vključeni v ožji interdisciplinarni zdravstveno negovalni  tim in širši rehabilitacijski tim.

V času odsotnosti terapevtov različnih strok morajo vsi profili zdravstvene nege v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti poznati osnovno problematiko pacientov s področja fizioterapije, delovne terapije, logopedije, psihologije, socialnega področja in respiratorne fizioterapije.

Delo je usmerjeno predvsem v funkcioniranje pacienta, cilj pa je čim večja samostojnost. Tega ni mogoče doseči brez poučevanja z razlago, ki je prilagojena pacientu in zanj razumljiva. Zahtevnost se odraža v holističnem, partnerskem pristopu, ne glede na predvideno končno funkcionalno stanje pacienta. Ključno je, da ima pacient možnost soodločanja, saj je enakovreden član v timu.

Delo na področju zdravstvene nege v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti je specifično in razširjeno in zavzmea vse ravni zdravstvenega varstva. Zahteva tako telesne kot tudi duševne napore. Zahteva veliko zaupanja vase, v svoje sposobnosti, znanje in veščine, s stalno željo po izpopolnjevanju, tudi v komunikaciji, predvsem pa na področju stalno napredujoče rehabilitacijske tehnologije, ki omogoča vedno boljšo zdravstveno nego, pozneje pa čim bolj samostojno življenje uporabnika.

ZNANJA IN AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE, KI JIH MORA MEDICINSKA SESTRA NA PODROČJU REHABILITACIJE IN ZDRAVILIŠKE DEJAVNOSTI OSVOJITI IN POZNATI

Preprečevanje razjede zaradi pritiska in kontraktur, preprečevanje padcev in drugih poškodb, preprečevanje nastanka edema prizadetih okončin, skrb za redno uživanje predpisane terapije, skrb za pravilno, uravnoteženo in posamezniku prilagojeno prehrano, ustrezno hidracijo, skrb za redno odvajanje urina in blata, preprečevanje venske tromboze, nevrološki izpadi, respiratorne težave (aspiracija dihalnih poti), kardiovaskularne težave (ortostatska hipotenzija, avtonomna disrefleksija).
Zdravstvena nega na področju rehabilitacije in zdraviliške dejavnosti temelji na t.i. psiho-socio-eko modelu, pri čemer smo v procesu ves čas usmerjeni k reševanju pacientovih težav in problemov.

 

DODATNA ZNANJA IN NALOGE, KI JIH MORA MEDICINSKA SESTRA NA PODROČJU REHABILITACIJE IN ZDRAVILIŠKE DEJAVNOSTI POZNATI

1. Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije URI Soča kot ustanove terciarnega nivoja in zdravilišča v RS predstavljajo učno bazo pri razvoju kadra zdravstvene nege na srednješolskem, dodiplomskem in podiplomskem nivoju, zato se od osebja, zaposlenega v zdravstveni negi na področju rehabilitacije in zdraviliški dejavnosti, pričakuje:

- višji nivo znanja na različnih zdravstvenih in medicinskih področjih (kirurgija, interna medicina, nevrologija, travmatologija, onkologija, pediatrija, algologija…); potrebno je zagotavljanje konstantnega interkliničnega izobraževanja;

- na pedagoškem področju je že oblikovan predmet zdravstvena nega v rehabilitaciji na zdravstvenih fakultetah (npr. ZF UL, FAZB,...);

- klinično in pedagoško delo z dijaki in študenti zdravstvenih smeri, mentoriranje različnih del (seminarske naloge, diplomska dela, kvalitativne in kvantitativne raziskave, pisanje člankov,...); s temi dejanji zagotavljamo kliničnost v terciarni rehabilitacijski in zdraviliški inštituciji; na terciarnem nivoju zdravstva za zagotavljanje naziva univerzitetnega inštituta vsi profili in s tem tudi medicinske sestre delujemo na znanstveno-raziskovalnem področju, pripravi in pisanju strokovnih člankov in aktivno sodelujemo s predavanji na različnih kongresih, simpozijih, delavnicah, delovnih skupinah in sekcijah;

- koordiniranje, vodenje, neposredno delo v klinični praksi v smislu kliničnih vaj dijakov in študentov (domačih in tujih);

- razvoj, priložnosti in možnosti za znanstveno raziskovalno delo v zdravstveni negi na področju rehabilitacije in zdraviliški dejavnosti;

- medicinske sestre smo tudi izvajalke vaj medicinske fakultete z naslovom Stik z bolnikom v kabinetu in trenutno, glede na epidemiološko situacijo, tudi preko avdio-video konferenc;

- aktivno sodelovanje v Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti; predstavljali smo petino vseh članov sekcije in v zadnjih dveh desetletjih so bile sodelavke iz URI-Soča predsednice in podpredsednice ter članice strokovnega odbora sekcije, kakor tudi kolegice iz zdraviliške dejavnosti;

- skupaj s Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti in Zbornico-Zvezo smo izvajalci teoretičnega in praktičnega izobraževanja za diplomirane medicinske sestre in diplomirane zdravstvenike na naslednjih področjih:

 • Motnje mokrenja (1x letno izobraževanje za pridobitev specialnih znanj s področja zdravstvene nege pacientov z motnjami v uriniranju. Izobraževanje zajema 100 ur od tega 50 ur teoretičnih vsebin ter 50 ur praktičnega usposabljanja).

 • Zdravstvena nega nevrološkega pacienta (1x letno po programu Zbornice-Zveze).

- Diplomirana medicinska sestra in diplomirani zdravstvenik se vključuje tudi v:

 • tim za delo z baklofensko črpalko (sodeluje pri vstavitvi baklofenske črpalke, pri implantaciji baklofenske črpalke v operacijski sobi,  pri polnjenju baklofena z zdravnikom  v ambulanti za spastičnost, pri testiranju pred vstavitvijo baklofenske črpalke na oddelku in rokovanju s sistemom),

 • tim v internistični ambulanti (UZ ožilja, obremenitveno testiranje),

 • tim v urodinamskem laboratoriju,

 • tim v ambulanti za obvladovanje kronične bolečine.

Medicinske sestre in zdravstveni tehniki:

 • se aktivno vključujejo tudi v izvajanje serijskega mavčenja predvsem pri otrocih in mladostnikih, občasno pa tudi pri starejših pacientih, po opravljenem tečaju,

 • opravijo tečaj zdravstvene nege nevrološkega bolnika.

- Vsi profili na področju zdravstvene nege v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti opravijo tečaj za izpolnjevanje lestvice funkcionalne neodvisnosti pacienta (FIM).

- Vso zdravstveno negovalno osebje je bilo prav tako aktivno vključeno in je tudi uspešno zaključilo izobraževanje o aspiraciji dihalnih poti, različnih načinih komunikacije, motnjah požiranja…ter se udeležilo predavanja o obravnavi pacienta z nasilnim vedenjem.

- Težnja inštitucij je, da se vse medicinske sestre na področju rehabilitacije in zdraviliške dejavnosti dodatno izobražujejo na številnih področjih, zato se med drugim tudi aktivno udeležujemo izobraževanj s področja nege razjed/ran in zdravstvene nege različnih stom (specialna znanja iz področja enterostomalne terapije), izobraževanj s področja bolnišničnih okužb in higiene rok

 

2. Edukacija pacientov, svojcev in osebnih asistentov v izvajanju invazivnih postopkov zdravstvene nege kot so: aspiracije dihalnih poti, toaleta trahealnih vložkov, čiste intermitentne kateterizacije, trening nevrogenega črevesa, trening nevrogenega mehurja, zdravljenje in preprečevanje kroničnih ran, prav tako kot nadaljevanje, poznavanje in rokovanje s podporno napravo za dihanje in neinvazivnimi mehanskimi ventilacijami, parenteralni načini hranjenja, postakutne faze zdravljenja, oskrba in zdravstvena nega v domačem okolju. O teh postopkih zdravstvene nege se medicinska sestra na področju zdravstvene nege v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti pogovori s pacientom, njegovimi svojci, skrbnikom ali osebnim asistentom pred prihodom v inštitucijo, med hospitalizacijo in po odhodu iz bolnišnice. Zdravstveno-negovalno osebje ima vlogo koordiniranja, usklajevanja in izvajanja vseh intervencij/postopkov zdravstvene nege na področju rehabilitacije in zdraviliške dejavnosti.

3. Vse medicinske sestre na področju rehabilitacije in  zdraviliške dejavnosti zaradi narave svojega dela (24 ur/dan) prevzemajo del nalog in intervencij fizioterapije in delovne terapije v vseh delovnih izmenah.

4. Trening dnevnih aktivnosti: Dnevne aktivnosti so vse tiste aktivnosti, ki jih mora pacient obvladati, da lahko živi samostojno: hranjenje, oblačenje, umivanje, posedanje in gibanje v prostoru. Naloga medicinske sestre na področju zdravstvene nege v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti je, da jih poskuša čim prej vključiti v dnevne aktivnosti glede na njihove sposobnosti. Ponovno učenje aktivnosti je domena delovnega terapevta. Pri vsakodnevnih aktivnostih pa ima medicinska sestra pomembno vlogo. Najprej se osredotoči na dejavnosti, ki so za samostojnost pacienta najpomembnejše (hranjenje, osebna higiena). Pacienta pusti jesti samega, ga primerno zaščiti in mu hrano primerno pripravi. Vedno pa mora biti v bližini in pacienta opazovati. Tudi oblačenja se pacienti hitro naučijo. Pomembno je, da izbere primerna oblačila. Pacientu svetuje, naj si vedno obleče najprej prizadeto stran, nato zdravo. Pri slačenju pa je ravno obratno. Vzpodbuja ga, naj čim več naredi sam. Nujno je sodelovanje s fizioterapevtom in delovnim terapevtom. Medicinska sestra kontinuirano spremlja in opazuje skladnost med tem kar pacient govori in kar dela oz. kar dela in kar govori.

5. Uporaba medicinsko tehničnih pripomočkov: S pravilno uporabo ustreznih pripomočkov lahko pacient doseže maksimalno možno neodvisnost pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb in pri gibanju. Najpomembnejša stanja, na katere želimo vplivati s pripomočki, so: kontrakture in rigidnost sklepov, atrofije mišic, pareze, plegije, spastičnost... Pri pacientih lahko glede na osnovno bolezen oz. poškodbo uporabljamo naslednje rehabilitacijske pripomočke: ortoze, proteze, invalidske vozičke, ortopedske čevlje in vložke, sprehajalne palice ali bergle, hodulje, funkcionalne električne stimulatorje, pripomočke za samopomoč (stol za tuširanje, deska za presedanje, pripomočki za oblačenje nogavic, prilagojen jedilni pribor…).


Medicinska sestra na področju rehabilitacije in zdraviliške dejavnosti deluje na vseh področjih, ne samo kot izvajalka zdravstvene nege, vendar tudi kot svetovalka, pomočnica, učiteljica, povezovalka med ostalim zdravstvenim osebjem, vir informacij. Pacientu poleg celostne oskrbe nudi tudi čustveni suport in s tem skrbi za krepitev njegovega duševnega zdravja. Medicinska sestra ima aktivno vlogo pri izvajanju negovalno terapevtskih intervencij pri pridobivanju samostojnosti v času rehabilitacije. V fazi zdravljenja in rehabilitacije je sestavni član zdravstvenega in rehabilitacijskega tima, znotraj katerega opravlja samostojno zdravstveno nego in sodeluje v diagnostično – terapevtski obravnavi z izvajanjem številnih medicinsko  tehničnih intervencij.  Namen zdravstvene nege je izvajanje celostne in kakovostne zdravstvene nege, ki je za pacienta varna.

Vloga medicinske sestre v rehabilitacijski in zdraviliški dejavnosti je zelo zahtevna. Naloge zdravstvene nege lahko izvaja samostojno (negovalna dejavnost), soodvisno (sodeluje z zdravnikom pri diagnostiki in terapiji) in interdisciplinarno (sodeluje s fizioterapijo in delovno terapijo ter drugimi člani rehabilitacijskega tima). Temeljni cilj usmeritve je doseganje kakovostne zdravstvene nege na vseh področjih. Po definiciji je rehabilitacija aktiven proces s pomočjo katerega prizadeti pacienti (vključno s svojimi svojci, skrbniki oz. osebnimi asistenti) zaradi poškodbe ali bolezni dosežejo polno okrevanje ali če to ni možno, uveljavijo svoj optimalni fizični, mentalni in socialni potencial in se vključijo v sebi najprimernejše domače in družbeno okolje.

bottom of page