top of page
history_edited_edited.png

Nekaj besed o naši zgodovini 

Sekcija sester – naravnih zdravilišč je bila ustanovljena 17.9.1982 na sestanku predstavnic medicinskih sester zaposlenih v naravnih zdraviliščih in centrih za rehabilitacijo v Rogaški Slatini.

Prva predsednica sekcije je bila od leta 1983 do 1986, dobitnica Zlatega znaka Zbornice – Zveze, gospa Slivnik Štefka iz Zdravilišča Rogaška Slatina. Že tedaj se je ukvarjala z vedno aktualno temo o higienskih problemih balneoloških zdravilišč. Leta 1984 je štela Sekcija 64 članov od 88 MS zaposlenih v zdraviliščih. Zavzemali so se za poenotenje dokumentacije v Slovenskih zdraviliščih.

 

Od leta 1986 do 1988 je predsedovanje prevzela gospa Radičevič Martina iz Zdravilišča Radenci.

 

Njeno delo je od 1988 do 1990 nadaljevala gospa Križnik Mija iz Zdravilišča Laško. K sodelovanju je pritegnila tudi MS zaposlene na Zavodu za rehabilitacijo Ljubljana. Zavzemati so se začeli, da se bo »invalid vozičkar v kraju svobodno gibal in se dobro počutil«.

 

Od leta 1990 do 1992 je predsedovanje prevzela dobitnica Zlatega znaka Zbornice – Zveze gospa Hren Marta iz Zavoda za rehabilitacijo – Soča, Ljubljana. V tem obdobju se je Sekcija prvič znašla v težavah zaradi slabega obiska strokovnih seminarjev ter majhnega zanimanja članov za sodelovanje.

 

Od leta 1992 do 1994 je bila predsednica predstavnica Šmarjeških Toplic, gospa Gomizelj Anica.

 

Njeno delo je od leta 1994 do 1998 nadaljeval gospod Matjašec Jože iz Klimatskega zdravilišča Rakitna. Toda udeležba strokovnih seminarjev, interes vodij in MS za sodelovanje je kljub vsem naporom še vedno upadal. Ob zamenjavi predsedovanja, se je 2.12.1998 spremenil tudi naziv Sekcije v Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti.

 

Od leta 1998 do 2009 je predsedovanje prevzela gospa Voda Jelka iz Ptujskih toplic. Leta 2007 je v Obzorniku zdravstvene nege pozvala k druženju, sodelovanju in podpori vse MS zaposlene v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti.

 

Leta 2009 do 2013 je vodenje prevzela gospa Kopitar Natalija iz Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije – Soča in ponovno s članicami izvršnega odbora 16.4.2009 organizirala zelo uspešno strokovno srečanje Rehabilitacijska zdravstvena nega starostnika z žilno problematiko. K sodelovanju so bili povabljeni strokovnjaki različnih področij (SMS, ZT, DMS, enterostomalni terapevti, fizioterapevti, delovni terapevti, socialni delavci in zdravniki) iz URI – Soča, UKC Ljubljana in zdravstvenih domov. Izdan je bil tudi zbornik. Tako se je Sekcija ponovno aktivirala ter poskušala vključiti Slovenska zdravilišča. Drugi uspešni seminar Rehabilitacijska zdravstvena nega pacienta s problemi zadrževanja urina je bil izveden 26.11.2009. Sodelovali so strokovnjaki različnih profilov iz URI – Soča in Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani. Izšel je tudi lektoriran zbornik v nakladi 60 izvodov. Ob tem dogodku je bil izveden tudi občni zbor in vzpostavljen stik s predstavniki nekaterih zdravilišč.

 

Na sestanku izvršnega odbora Sekcije 28.1.2010 v Zdravilišču Laško je bil sprejet znak Sekcije. Sredinski del znaka ponazarja zdravilišča, obroč je krog invalidskega vozička gibalno oviranega pacienta in roki sodelovanje MS, pacienta ter svojcev.

Oblikovana je bila tudi internetna stran.

 

Seminar Varnost in rehabilitacijska zdravstvena nega je potekal 15.4.2010 in pritegnil strokovnjake iz URI – Soča, Psihiatrične klinike in UKC Ljubljana. Vključeni so bili predstavniki interdisciplinarnega tima.

 

Zdravstveni problemi pacientov z motnjami odvajanja blata (29.10.2011) so ponovno k aktivnemu sodelovanju pritegnili strokovnjake iz Zdravilišča Rogaška Slatina, URI – Soča, Bolnišnica dr. Petra Držaja in UKC Ljubljana.

 

Peti zelo uspešni strokovni seminar Motnje požiranja in načini hranjenja (23.3.2012) je k aktivnemu sodelovanju pritegnil strokovnjake iz vseh področij dela iz UKC Ljubljana, URI – Soča in Thermane Laško. Na seminarju Inkontinenca – pogosto prikrita težava (14.2.2013) so sodelovali strokovnjaki iz URI – Soča, Bolnišnice dr. Petra Držaja in Thermane Laško.

 

Nato je predsedovanje leta 2013 prevzela sedanja predsednica gospa Vidmar Veronika iz URI – Soča. Sedmi strokovni seminar Premeščanje pacienta (6.3.2014) je vključeval tudi učne delavnice. Bil je tako dobro sprejet in pohvaljen, da je leta 2015 sledila ponovitev z izboljšavami in dodano četrto učno delavnico.

Predsednica pa se je vseskozi zavzemala za izvedbo izobraževanja za pridobitev specialnega znanja s področja Zdravstvena nega pacienta z motnjami v uriniranju. Tako je bilo v sodelovanju s Sekcijo medicinskih sester v enterostomalni terapiji ter s podporo in sodelovanjem Združenja urologov Slovenije leta 2016 uspešno izvedeno prvo izobraževanje. Namen izobraževanja je opremiti diplomirane MS in diplomirane zdravstvenike z dodatnim znanjem o motnjah uriniranja, izvajanja kateterizacije ženske in moškega, izbiri in predpisovanju medicinsko tehničnih pripomočkov ter reševanju etičnih dilem. Izobraževanja se je udeležilo 27 udeležencev, ki so opravili 100 urno usposabljanje (50 ur teoretičnih vsebin in 50 ur praktičnega usposabljanja). Praktično usposabljanje je potekalo na uroloških oddelkih UKC Maribor, SB Slovenj Gradec ter URI Soča. Vsi so izobraževanje uspešno zaključili in pridobili potrdila o dodatnih znanjih.

 

Prvi strokovni seminar z mednarodno udeležbo Zapleti in pristopi v rehabilitacijski zdravstveni negi je bil izveden 10.3.2016. Sodelovali so avtorji iz Slovenije (URI – Soča, Bolnišnica Topolšica, Thermana Laško in Terme Topolšica), Hrvaške (KBC Zagreb) in Srbije (Klinika za rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović, Beograd). Prvič je bil izdan lektoriran in recenziran zbornik v nakladi 100 izvodov. V letu 2017 je 20.4. potekal 10. strokovni seminar Neprekinjena zdravstvena nega – ključ do pacientovega napredka, kjer so sodelovali strokovnjaki iz UKC Maribor, Bolnišnice Topolšica, UKC Ljubljana in Zdravstvenega doma Ljubljana. Izdan je bil lektoriran in recenziran zbornik na USB ključku. Žal je bil ponovno zaznan slabši interes predstavnikov Slovenskih zdravilišč ter slabša udeležba slušateljev. Uspešno izvedeno je bilo tudi drugo izobraževanje za pridobitev specialnega znanja s področja Zdravstvena nega pacienta z motnjami v uriniranju.

Leta 2017 je mesto predsednice sekcije prevzela gospa Bojana Hočevar – Posavec.

Delovna skupina za pripravo nacionalnih protokolov je pripravila in s strani različnih strokovnjakov v slovenskem prostoru dopolnila protokol Kateterizacija ženske.

Naslednje izobraževanje za pridobitev specialnega znanja s področja Zdravstvena nega pacienta z motnjami v uriniranju v letu 2020 se je, kljub težji organizaciji zaradi situacije s pandemijo Covida-19, prav tako uspešno zaključilo.

Septembra 2021 je bil v Ljubljani izveden naslednji strokovni seminar pod naslovom Ozaveščanje zdravstvenih delavcev o pravilnem premeščanju gibalno oviranih oseb, prav tako je bil na to temo izdan zbornik. Na seminarju so sodelovali strokovnjaki iz URI Soča, Term Topolšica, Zdravilišča Laško UKC Ljubljana in Zdravstvenega doma Škofja Loka.

 

Novembra 2021 je prevzela mesto predsednice sekcije gospa Maja Vrabič iz URI Soča, ki je za svojo prvo nalogo oblikovala spletno stran sekcije.

Pod njenim vodstvom so bila organizirana naslednja strokovna srečanja:

* v aprilu 2022 - Celostna zdravstvena oskrba pacienta v času njegove rehabilitacije po prebolelem covidu 19, izobraževanje je potekalo na URI Soča v Ljubljani; sodelovali so zdravniki, diplomirane medicinske sestre, zdravstveni tehniki, socialni delavci, psihologi iz URI Soča, UKC Ljubljana, Term Dobrna in Zdravilišča Laško;

* v decembru 2022 - Zdravstvena nega v rehabilitaciji - izzivi in multidisciplinaren pristop, izobraževanje je potekalo v Bohinjski Bistrici; sodelovali so zdravniki, diplomirane medicinske sestre, fizioterapevti iz SB Izola, URI Soča, SB Murska Sobota, Zdravilišča Laško, ZUDV Dornava, Psihiatrične klinike Ljubljana, Fizioterapevtskega inštituta Lipnica v Avstriji ter KBC Osijek (onkologija);

* v septembru 2023 se bo odvijalo dvodnevno strokovno srečanje - Zagotavljanje varne zdravstvene nege v času rehabilitacije pacienta, in sicer na Ptuju....

V času svojega mandata je sodelovala pri organizaciji strokovnih izobraževanj za pridobitev specialnih znanj, in sicer iz področij Zdravstvena nega nevrološkega pacienta v rehabilitaciji (november - december 2022) in Zdravstvena nega pacienta z motnjami uriniranja (marec - junij 2023).

V vsem času njenega mandata ji je ves čas vztrajno pomagala in stala ob strani podpredsednica Sekcije Nataša Kic.

bottom of page